Pilotprosjekt - Smarte Butikker

Fellestiltakene LO-SAMFO startet våren 2017 et pilotprosjekt for å kartlegge muligheten for å utvikle metodeelementene i Lean=Kontinuerlig Forbedring (KF), som en driftsform i butikk. Målet er å se om innføring av kontinuerlig forbedring som driftsform kan videreutvikle og sikre gode virksomheter og arbeidsplasser, og styrke partssamarbeidet i butikk. Pilotprosjektet ledes av Fellestiltakenes sekretariat i samarbeid med en styringsgruppe, og involverer fire butikker. 

HVA ER KONTINUERLIG FORBEDRING (KF)?

Å jobbe ut i fra prinsippene KONTINUERLIG FORBEDRING vil enkelt sagt medføre, at en gjennom involvering og samspill med alle medarbeidere, driver et systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. Det vil si at vi leverer akkurat det kunden vil ha, når kunden vil ha det. Vi har fokus på kontinuerlige forbedringarbeid gjennom teamarbeid og samarbeid mellom ledere og medarbeidere. Med denne måten å jobbe på, vil vi kartlegge om man kan oppnå økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet, lavere sykefravær og styrket driftsresultat.

Tenker vi oss tidslinjen fra en kunde bestemmer seg for å kjøpe en vare, til vi får pengene i hånden, så skal vi gjøre det som er mulig for å optimalisere kundens tilfredshet både med vår service og selve produktet. Det gjør vi ved å ta vekk ikke-verdiskapende arbeide.  Nedenfor nevner vi noen eksempler på hva vi vil ha fokus på:

  • Samarbeid: Hvordan arbeider vi sammen for at vår butikk er best når det gjelder? (hver dag, i hvert kundemøte)
  • Overarbeid - Legger vi inn arbeidsinnsatsen vår der det har en verdi for kunden?
  • Mandat og ansvar: Har hver medarbeider beslutningsansvar som sikrer maksimal kundebehandling og kundeopplevelse?
  • Bevegelser- Hvor er ting plassert? Brukes det unødvendig mye tid på å lete?
  • Venting- Hvor mye tid går med på å vente?
  • Hvor mye tid går med på å rette opp igjen feil og kundeklager?
  • Lager- Hvor mye trenger man på lager? 
  • Transport- Hvor mye tid går med til å flytte produkter?
  • Ikke utnyttet kreativitet- utnyttes medarbeidernes kompetanse godt nok?
  • Overproduksjon - legger man til rette for mer enn man selger?

Fellestiltakene har etablert samarbeid med Lean Lab på Raufoss som leverandør på fag- opplæring og utvikling i dette pilotprosjektet.